GiG Games

GiG Games

Gaming Innovation Group ได้ทำภารกิจให้สำเร็จลุล่วงและตั้งแต่เริ่มต้นในปี 2551 พวกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากเหนือความคาดหมายของทุกคนและเติบโตอย่างทวีคูณ